< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

فهرست اعضا

 • نام و نام خانوادگی:سیروس حشمتی
 • زمینه فعالیت:قالب ساز
 • نام و نام خانوادگی:حسن صانعی نیا
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز (تزریق پلاستیک و تزریق آم.مینیم)
 • نام و نام خانوادگی:محمد اشکبوس
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز(ماشین سنگبری وساب سنگ)
 • نام و نام خانوادگی:مهدی زادصالح
 • زمینه فعالیت:قالب ساز (تراشکاری درزمینه ساخت انواع قالبهای پلاستیک-کشش-سمبه ماتریس ......)
 • نام و نام خانوادگی:نادر کریمی پور صنعتی
 • زمینه فعالیت:باز ساز ی و نو سازی قطعات خود رو
 • نام و نام خانوادگی:نبی اله ملوکانه
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:سیدحسن میرشهابی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:سید رضا میروهابی
 • زمینه فعالیت:قالب ساز (تراشکاری درزمینه ساخت انواع قالبهای پلاستیک-کشش-سمبه ماتریس ......)
 • نام و نام خانوادگی:میرکاظم شاهنگیان
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:محمد فهمیده کاوه
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:ابوالقاسم بکائی
 • زمینه فعالیت:میل لنگ تراشی و خدمات موتور محرکه
 • نام و نام خانوادگی:محمدصادق یزدی قلعه
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:خسرو برهانی ایرائی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:محمد لواسانی مقدم
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:محمد عظيم بيك
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:هادی كامبد
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:لئون يقيازاريانس
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:علی اکبر نوربخش
 • زمینه فعالیت:میل لنگ تراشی و خدمات موتور محرکه
 • نام و نام خانوادگی:غلامحسین زمين خيابانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:حسینعلی دیانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:اکبر محمدقاسم كندی
 • زمینه فعالیت:ابزار تیزکنی
 • نام و نام خانوادگی:سیدعلی اکبر سجادی امین
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:عبدالمهدی بهین فر
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:عباس علی مددی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:نصرت الله قاسم آبادی
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:علی اصغر فريدونی شمس آبادی
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:مسعود تاجیک قلعه
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:نجف اباذری
 • زمینه فعالیت:ابزار تیزکنی
 • نام و نام خانوادگی:علیمحمد رنجبران
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:موسی آبراهامیان
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:عباس برمایون
 • زمینه فعالیت:میل لنگ تراشی و خدمات موتور محرکه
 • نام و نام خانوادگی:داود صالحی شمیران
 • زمینه فعالیت:سازندگان پمپ های آبیاری و کشاورزی
 • نام و نام خانوادگی:علیرضا آسرائی ایمانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:یداله قدسیان
 • زمینه فعالیت:سازندگان پمپ های آبیاری و کشاورزی
 • نام و نام خانوادگی:مغاک وارتومیان خویگانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:عبدالرحمن اسدی کلهری
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:ناصر حاجی محمدباقر شیرازی
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:علی رحیمی قهیازی
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:روبن اسحاق
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:ظهراب بغوزيان
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:سعید صمدیان
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:مهدی ابوالحسنی دولابی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:ژرژیک هایراپتیان
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:محمد جوانی چولابی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:حسن عمادی
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:عبدالعظیم محمدی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:رضا قاسمی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:محمدرضا رحیمی قدیم
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:مرتضی صابونچی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:ناصر جوادیان
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:موسی جهانی
 • زمینه فعالیت:سازندگان پمپ های آبیاری و کشاورزی
 • نام و نام خانوادگی:سیدعلی موسوی نیا
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:هرنیک خیچومیان
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:مسعود پاک دل
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:ابوالقاسم سیفانپور
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:حسین گیوه فروش قمی
 • زمینه فعالیت:سازندگان پمپ های آبیاری و کشاورزی
 • نام و نام خانوادگی:حجت اله عظیم بیک
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:منوچهر قربانعلی
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:احمد نیک ضمیر
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:یوسف کیانی نژاد
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:محمود حسن
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:مهدی شفیعی قهدریجانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:محمد قنبری برهان
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:محمود غضنفری
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:عبداله ولی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:واهیک مانوک سرکیسیان
 • زمینه فعالیت:قالبسازی
 • نام و نام خانوادگی:حسین غفوری
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:غلامرضا حاجی عبدالعلی
 • زمینه فعالیت:سازندگان پمپ های آبیاری و کشاورزی
 • نام و نام خانوادگی:نصراله صدری
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:محمد نجفعلی همدانی
 • زمینه فعالیت:خدمات قالب
 • نام و نام خانوادگی:نادر کریمی پورصنعتی
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:درویش علی مفاخری
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:اقاهايگاز نظریان
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز
 • نام و نام خانوادگی:علیرضا سیفانپور
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:ابوالفضل غلامی نژاد
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:سیدحسین شاهنگیان
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:اکبر مکرمی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای)
 • نام و نام خانوادگی:علی پورشوروی
 • زمینه فعالیت:بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • نام و نام خانوادگی:علی اصغر ویسی خانقاهی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز
 • نام و نام خانوادگی:حسن صانعی نیا
 • زمینه فعالیت:ماشین سازی (حسن صانعی نیا)(تولیدکننئه انواع ماشین های تزریق پلاستیک وتزریق آلومینیم)باتجهیزات کارگاهی:ماشین تراش cnc وابزارآلات جانبی----
 • نام و نام خانوادگی:محمود حسني
 • زمینه فعالیت:تراشكاري موتورخودرو
 • نام و نام خانوادگی:آلبرت آوانسیانس
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز(برش قطعاتفولاد)
 • نام و نام خانوادگی:عزت اله نوازني
 • زمینه فعالیت:قالب ساز(تراشکاری درزمینه ساخت انواع قالبهای -سمبه ماتریس-کشش-پلاستیک-و.....)
 • نام و نام خانوادگی:محمد جواد رضوانی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز(تولید انبرهای جوشکاری-وسائل ایمنی-و......)
 • نام و نام خانوادگی:محمد تیماجی
 • زمینه فعالیت:قالب ساز(تراشکاری وتولیدانواع قالب -سمبه ماتریس-کشش-پلاستیک-و.....)
 • نام و نام خانوادگی:مرتضی بیهقی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز(قطعات خودرو-قطعات صنایع فولادو.......)
 • نام و نام خانوادگی:قاسم عراقيه فراهاني
 • زمینه فعالیت:
 • نام و نام خانوادگی:مهدی صباغی
 • زمینه فعالیت:قالب سازی فلزات(تراشکاری وساخت انواع قالبهای - سمبه ماتریس وقالبهای خم لوله و....
 • نام و نام خانوادگی:مهرداد منصورگرگانی
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز(تولیدوتعمیرانواع ماشین های هیدرولیکی صنعتی)
 • نام و نام خانوادگی:علی برادران کاظم زاده
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز(ساخت انواع ماشین آلات صنعتی)
 • نام و نام خانوادگی:رضا خانی جوی آباد
 • زمینه فعالیت:ماشین ساز(تولیدماشین آلات بتن سازی)
 • نام و نام خانوادگی:عادل حسین پور
 • زمینه فعالیت:تراشکاری(بازسازي ونوسازي قطعات خودرو)(تولید انواع قطعات موتورسیکلت وسایر قطعات صنعتی
 • نام و نام خانوادگی:علی ایلخانی
 • زمینه فعالیت:تراشکاری قطعه سازی . دارای بیش از 15 ماشین از جمله ماشین تزریق لاستیک و اکسترودر لاستیک و اسپارک و کارگاه ایشان بیش از 500 متر مساحت وبیش از 250 متر سالن وبیش از 50متر بالکن دارد
 • نام و نام خانوادگی:داود رشیدی
 • زمینه فعالیت:تراشکاری موتور اتومبیل - کمتر از 5 (3) ماشین دارد - کمتر از 50 (32)متر کارگاه دارد -
 • نام و نام خانوادگی:علی محمد قائمی
 • زمینه فعالیت:قالب سازی با کمتر از 5 ماشین ( فرزnc اسپارک تراش1/5 دریل رادیال دریل 20 ) میاحت کارگاه بیش از 200 (200)متر سالن بیش از 100 (130)متر بالکن 90 متر دارای سند مالکیت بدون شریک
 • نام و نام خانوادگی:عباس احمدی دستجردی
 • زمینه فعالیت:قطعه ساز (ضربه ای) با کمتر از 5 ماشین (پرس 40 تن پرس 12 تن) با مساحت کمتر از 40 متر سالن مستاجر باسند عادی بدون شریک واقع در خیابان فدائیان اسلام نرسیده به پل بعثت گاراژ دانس حیاط دوم پلاک داخلی 40 آخرین مفاصا حساب1394
 • نام و نام خانوادگی:احمد محمدی پور
 • زمینه فعالیت:قاب سازی با بیشتر از 5 ماشین(9) فرز cnc اسپارک تراش دریل مساحت کارگاه بیش از 1500متر(1900) مساحت سالن بیش از 750 متر (750) زیر زمین 120 مترمستاجر بدون شریک واقع در جاده مخصوص کرج کیلومتر 15 ویلا شهر خیابان49 خیابان دوم آخرین حساب 1394
 • نام و نام خانوادگی:حجت اله غفوری جبلی
 • زمینه فعالیت:بازسازی ونوسازی قطعات خودرو با کمتراز 5 ماشین(4) تراش سنگ مغناتیس دریل ستونی جوش آرگون مساحت سالنکمتر از 40متر( 30) مالک با سند رسمی بدون شریک واقع در خیابان سه راه آذری خیابان جرجانی پلاک111 آخرین حساب 1394
 • نام و نام خانوادگی:حسن میرحیدری نظری
 • زمینه فعالیت:
 • نام و نام خانوادگی:حسن میرحیدری نظری
 • زمینه فعالیت:بازسازی ونوسازی قطعات خودرو