< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارگر تا پنج نفر ازامتیازات دارندگان جوازکسب است

بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحد های تراشکاری

 

وقطعه سازی وبطورکلی فلزتراشی ازپرداخت حق بیمه سهم

 

کارفرما تا پنج نفر کارگر معاف میباشد

 

شرط برخورداری ازاین امتیاز داشتن پروانه کسب معبتر است