< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

بهرمندی ازامتیازات مالیاتی

بموجب قانون مقرراست مالیات واحدهای فاقد پروانه کسب سلایانه با 25درصد افزایش اخذ گردد

مالیات واحدهای بدون پروانه کسب معتبربا25درصد افزایش درسال محاسبه ودریافت

میگردد

 

این جریمه بموجب قانون برعلیه فاقدین پروانه تحمیل خواهد شد

 

داشتن پروانه کسب از اتحادیه شمارا ازاین جریمه معاف میکند