< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

امکان استفاده ازتسهیلات مالی بانکی

هرگاه قرارشود بانکها وام یاتسهیلات مالی دراختیار واحدی قراربگیرد دارندگان پروانه کسب دراولویت میباشند

بانکها وام ویا تسهیلات خودرا فقط دراختیار دارندگان جواز قرار

 

خواهندداد.  حتی برای ضمانت از سایر وام گیرندگان نیز باید پروانه

 

کسب داشت.پروانه کسب راازاتحادیه بگیرید