< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

ایجادمجتمع های صنفی

شورای محترم شهر تهران اصناف مختلف تهران را از نظر مزاحمت طبقه بندی کرد

شهرداری تهران برخی از کارگاههای تحت پوشش اتحادیه را مزاحم تلق کرده ودرصدد

 

است تا آنهارا بخارج از شهر ودزمکانهائی که باتوافق اتحادیه مکان یابی خواهدشدمستقر

 

نماید . درحال حاضر شرکت ساماندهی مشاغل شهر که متولی وقائم مقام شهرداری میباشد

 

بسرعت وباشتاب درحال تدارک این موضوع ورایزنی با اتحادیه های ذیربط ازجمله با این

 

اتحادیه میباشد

 

شما میتوانید از هم اکنون واز طریق گزینه   تماس باما   ثبت نام

 

کنید تابامساعدشدن کار از شما دعوت بمشارکت گردد