< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

توصیه های قانونی انظباطی

هرواحد صنفی موظف به رعایت نظامات مقرر میباشد

 

 

اداره اماکن عمومی مسولیت حفظ ونظارت براجرای نظامات صنفی را بعهده دارد

 

بعنوان مثال اگر واحدی بدون داشتن پروانه کسب دائر وبکار اشتغال ورزدواداره

 

مذکور بدرخواست اتحادیه ذیربط وبموجب قانون نظام صنفی اقدام به پلمپ آن واحد

 

میکند.  همچنین بدرخواست اتحادیه ها ازواحدهای پلمپ شده فک پلمپ میکند

 

 

ما در این بخش کلیه نظاماتی را که شما بعنوان کارفرمای

 

 

صنفی به اجرای آنها ملزم هستید را درج میکنیم تا از آنها

 

 

مطلع شده ورعایت نمائید. شما میتوانید نظرات و سوالات

 

 

خودرا از طریق گزینه       تماس باما      بامادرمیانگذارید

 

 

اولین موردی را که تذکر به رعایت آن میدهیم

 

 

رعایت ساعت کار است  یعنی ادامه کار درواحد های صنفی

 

 

بعد از ساعت 24 ممنوع است درصورت مشاهده اداره اماکن

 

 

عمومی واحد مذکور را بمدت یکهفته پلمپ میکند