< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

هیات مدیره دوره (1394 تا1390)

اعضای هیات مدیره اتحادیه در دوره نهم (خرداد90 الی خرداد94)

 

این دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه در تارخ 1390/2/8در محل

 

اتحادیه واقع در میدان حر برگزار شد    در این انتخابات از بین 25 نفر

 

کاندیدا هفت نفر بعنوان اعضای اصلی و دو نفر بعنوان اعضای

 

علی البدل انتخاب شدند     انتخاب شدگان بترتیب آراء بشرح زیرند

 

       آقای      مهدی زاد صالح            732  رای     عضو اصلی

 

آقای      حسن صانعی نیا           731  رای      عضو اصلی

 

آقای      مرتضی بیهقی             400  رای      عضو اصلی

 

آقای      حسن عمادی              375  رای      عضو اصلی

 

آقای     سید رضا میروهابی      365  رای      عضو اصلی

 

آقای     عزت اله نوازنی          350  رای       عضو اصلی

 

آقای     قاسم مهرنیا               340  رای      عضو اصلی

 

آقای     احمد امرالهی             330  رای      عضو علی البدل

 

آقای     حسین                      300  رای     عضو علی البدل

 

در تاریخ 1390/2/28 بدعوت مقامات سازمان صنعت و معدن و

 

تجارت اعضای اصلی در محل آن سازمان اولین جلسه خود را تشکیل

 

داده و انتخابات داخلی را برگزار نمودند

 

در این جلسه اعضای هیات مدیره اتحادیه بشرح زیر انتخاب شدند

 

 آقای مهدی زاد صالح رئیس

 

 

 

 آقای حسن صانعی نیا نایب رئیس اول

 

 

آقای مرتضی بیهقی نایب رئیس دوم

 

 

 

   آقای سید رضا میر وهابی دبیر

 

 

 

 

آقای حسن عمادی خزانه دار

 

 

 

 

 آقای عزت اله نوازنی بازرس

 

 

 

ا

آقای قاسم مهرنیا عضو هیات مدیره

 

 

پس از سه سال ونیم یعنی در تاریخ آبانماه 1393 آقای سید رضا

 

میروهابی بدلیل انتخاب شدن به ریاست اتحادیه شهرستان پردیس

 

ازسمت دبیری اتحادیه تهران استعفا داده و (عضو علی البدل)آقای

 

احمد امرالهی بجای نامبرده بسمت دبیری انتخاب شد

 

 

 

آقای احمد امرالهی دبیر

 

 

 

دوره مدیریت نامبردگان فوق الذکر در تاریخ 1394/2/28 تمام شد