< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

ایمنی کارگاه

کارفرمای متعهد است محیط کارگاه را به گونه ای مهیا کند که هیچگونه عارضه وخطری کارگررا تهدید نکند

 

حفظ نظافت وحفظ ایمنی محیط کارگاه بعهده کارفرماست بگونه ای که بیماری ویا خطری

 

برای کارگر اتفاق نیفتد حتی امکان پیش آمدن بیماری وخطر هم وجود نداشته باشد

 

قانون برای این موارد به دو طریق    پیشگیری  و    جبرانی    برایش مجازات قائل

 

شده است

 

بعنوان مثال برای پیشگیری از برق گذفتگی  کارگران  درب  تابلو برق کارگاه بایستی

 

همیشه بسته باشد . درغیر اینصورت بازرسان وزارت کار موظفند موضوع را به مرجع

 

ذیربط گذارش دهند ومرجع مربوطه کارفرما را به پرداخت جرائم نقدی بسیارقابل توجهی

 

محکوم خواهد کرد که ازطریق   اجرا   بمرحله وصول در خواهد آمد

 

همچنبن درموارد    جبرانی    اگر بعنوان مثال کارگری درکارگاه دچار برق گرفتگی

 

شده وحادثه مذکور منجر به ورود خسارت  مالی  یا  نقص عضو  و یا فوت وی گردد

 

کارفرما مکلف به جبران خسارات مالی وارده یا پرداخت دیه مربوطه میباشد و حتی

 

در برخی موارد به کیفر هائی مانند حبس نیز محکوم خواهد شد

 

 

ما در این بخش قوانین و مقررات لازم را درج خواهیم نمود

 

 

آنها را مطالعه ونظرات وسوالات خود را از طریق گزینه

 

 

  تماس باما         بما اطلاع دهید           باتشکر