< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

ایمنی کارگران

کارفرما درمقابل تامین سلامت کارگر درمحیط کاگاه مسئولیت دارد

 

 

کارگر در فرایند انجام کار محوله نباید دچار صدمات روحی   جسمی   ومالی گردد لذا کارفرما

 

مکلف به بکاربردن تمهیداتی است که این امر محقق گردد

 

بعنوان مثال بایستی لباس کار ویا ابزارهائی راکه برای مصون ماندن وی لازم است رااز

 

کارفرمادریافت کرده ومورد استفاده قراردهد

 

 

ما دراین بخش مقررات لازم را درج خواهیم نمود. شما آنها

 

 

رامطالعه فرمائید ونظرات وسوالات خود را از طریق گزینه

 

 

   تماس باما          بامادرمیان بگذارید          باتشکر