< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

بهداشت کار

تامین بهداشت کار یعنی زدودن هرگونه آسیب از فرایند انجام کار

درطول فرایند انجام بسیاری از کارها عواملی ایجاد میشود که این عوامل موجب بروز

 

آسیب میگردد

 

بعنوان مثال وقتی شما یک کاسه چرخ ترمز خودرو را میتراشید بدلایل مختلف شروع

 

به ارتعاش میکند .این ارتعا ش خود منبع آسیب است چه بطورمستقیم یعنی برخورد

 

مستقیم ارتعا شات به هر شیئ در نهایت به آن آسیب میرسانند و چه بطور غیر مستقیم

 

یعنی ازطریق صدائی که از ایجاد ارتعاشات تولیدمیشود. این صداها بسیاری از اشیائی

 

رادراطراف خود دچارآسیب مینماید مثل آسیبی که به گوش انسان وارد مشود

 

نمونه های دیگری ازاین عوامل آسیب ساز مثل    بو    دود   نور   بخار   ماکرویو

 

وتشعشعات اتمی وامثالهم وجوددارند که در فرایند انجام یک کار ممکن است ایجاد

 

شوند که همگی آسیب رسانند وعدم بهداشت کار را موجب میشوند

 

بموجب مقررات جبران خسارات وارده ازاین عوامل بعهده کارفرما یان است

 

ما دراین بخش تمامی مقررات ونیز تمامی راهکارهای لازم

 

برای کاستن ازایجاد عوامل مخرب ناشی از کارهای گوناگون

 

را درج  خواهیم کرد. آنرا مطالعه فرمائید.نظرات و سوالات

 

خودرا از طریق گزینه     تماس باما     باما درمیان بگذارید