< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

مراحل صدور پروانه کسب

سلام برای صدور پروانه کسب به نام خود به سایت اتحادیه خوش آمدید

 

 

مراحل صدور پروانه کسب برای شما بشرح زیر است

 

-------------------------------------------------------------------------

 

اقدامات اولیه شما

 

مراجعه به اتحادیه وتکمیل فرم تقاضا

 

پرداخت هزینه بازرسی

 

اخذ کد شناسه از سایت ایرانیان اصناف

 

--------------------------------------------------------------------------

-

اقدامات اولیه اتحادیه

 

صدور رسید دریافت هزینه بازرسی وتسلیم آن بشما

 

صدور برگه بازرسی و انجام بازرسی از محل معرفی شده شما

 

تشکیل پرونده وتخصیص شماره موقت برای حفظ مدارک شما

 

-------------------------------------------------------------------------

 

اقدامات مرحله دوم شما

 

ارائه سندی که نشان دهد استفاده شما از محل معرفی شده قانونی است

 

مانند(سند مالکیت یا اجاره نامه یا توافق نامه و غیرو   ) اعم از سند

 

رسمی و یا عادی

 

ارائه برگ پرداخت مالیات های قبلی در صورت داشتن پرداخت

 

ارائه    عکس  - شناسنامه  - کارت ملی  کارت نظام وظیفه

 

ارائه مدرک تحصیلی در صورت داشتن

 

ثبت نام در کلاس های آموزشی اتاق اصناف تهران

 

--------------------------------------------------------------------------

 

اقدامات مرحله دوم اتحادیه

 

صدور وارسال استعلامات قانونی

 

صدور برگ آزمون فنی به نام شما

 

-------------------------------------------------------------------------

 

اقدامات مرحله سوم شما

 

حضور در جلسه کمسیون فنی اتحادیه و شرکت در آزمون

 

حضور در کلاس های آموزشی اتاق اصناف وارائه مدرک مربوطه

 

انجام پرداخت های مقرر مانند حق عضویت ها و یا کمکهای مالی مربوطه

 

وسایر مبالغ دولتی

 

-------------------------------------------------------------------------

 

اقدامات مرحله سوهم اتحادیه

 

مرتب کردن مدارک پرونده شما وبررسی اولیه آن توسط رئیس اتحادیه

 

 

طرح پرونده شما در جلسه هیات مدیره اتحادیه وتصویب آن

 

وارد کردن اطلاعات پرونده شما در سایت اداره صنعت ومعدن

 

اخذ پرینت پروانه کسب شما از سایت فوق الذکر

 

امضای پروانه کسب شما توسط رئیس اتحادیه

 

لمینت کردن (پرس کردن ) پروانه کسب  و تحویل آن به شما

 

-------------------------------------------------------------------------